23 april 2012

Oappátja

how to make a gif
Jepp nav sjaddá gå gålmmå näjtso lidjin aktu sijdan. Puss

12 april 2012

GIJTTO

Hej vas! Dálla lav ruopptot Ruoktos vas. Ja idet manáv Gierunij gilppostit.
-
Gå lidjiv Ruokton lij StoorStålka aj danna ja mån sjaddiv sponsa sijas. Shit man kult! Oaddtjuv snjisskumav ja gehpav. Riek buorre ja mån lav aj ájádallam guhkev vaj oasstet galgav. Buorre l máj gå iv la oasstám dán rádjaj de.
GIJTTO dassta StoorStålka!

06 april 2012

bájgga

Diehtebihtit majt, iektu oasstiv Trisslåttav ja doajvviv vaj galggiv vuojttet juojdda. Valla ittjiv, ja gåjt mån suhttiv. Mån gut jahkkiv ahte galggaj dåhkit dán bále. Forbaskade trisslåtta. Åh

bässásjloahppe!

Vijmak de bässásjloahppe álgij. Skåvlån iektu ij lij ållo dahkat, adnit engelsk giellalatjat åvddånbuktemav ja de lij máttemahtijkka, valla danna iv dádjadum majdik ja ittjiv máhttám gähttjalimev dahkat gå iv la åvvånis álggam ja tjadádum planerigav...Gå lij lunsja ájgge mánniv stádaj ja båråtjit avta njálga "resturángan". Dan mangel de njuolgga sijddaj ja tjuojgatjit dan fijnna dálkken mij lij iektu. Åh gidá le nav hávsske!
Ävtásj middáhka, hehe:

Uddni lip mannamin Ruoktuj. Sjaddap danna gitta duorastáhaj jahkáv. Boahtte ájllega le mangemus gilppusa Gierunin ja galgav dåk mannat. Guládin bässásj mangela. Adnit buorre vahkkov dimna!

04 april 2012

gåvå ájllegis

Hååj dálla ij le guhkev desik le loahppe! Vhooho!

Dála båhti gåjt nágin gåvå ájllegijs mij lij. Lidjiv máj Jieggeluovtan. Iv la gåvvin ålov, degu álu.


  Mija årudak.

Muv suohtas rádna! 
Mån<3njalggá hamburgerStåhkåmin ja spellamin, Ingrid lij "åhpådiddje" ;)

Dat joavkko gudi vuojttin "álemus torn páhpparis"-gilpposav...

Silja
03 april 2012

dijstak, ja ruvva bässásj

Buorre gasskabiejvve! Tjåhkåhav skåvlån, degu galggá liehket dijstak ja duorastak gasskabiejvijt/iehkedijt. Le nav gávkas ja irriterandes gå vierttiv skåvlån liehket ålles biejvev...Dálla lav gåjt hárjjidallamin Nationella ságastibmaj, lav nervösa. Álggiv dajna iektu ja iv la riek gärggam, vierttiv improviserit gájka vargga. Vuojnos gåktu dat manná.

Ájllek lij gåjt suohtas, lidjiv máj Jieggeluovtan giellabiesen. Ienemusá lidjin Divtasvuonaga ja suohtas lij máj sijáv iejvvit vas. Lij riek suohtas tjerastitjat vas, lij nav mälggat åvdåtjis. Lav aj riekta slalomsábegij tjerastdum, ja fij dejka man suohtas! Åh jáhkáv vierttiv oasstet sábegijt. Iesj anáv dåssju, dåssju ja dåssju valla munja l gåjt fiello. Heh, lidjiv gáhppamin ja railimin, rávggiv ja tjávelgav ja rievtes giedav vahágattiv unnán. Le buorranime valla dåbddu gåjt ájn.

(gåvvå: Ingrid Kintel)