17 september 2012

Oadne

Hallo! Ij riek sjaddam nav ahte bloggiv åvdep vahkko. De gåjt hähttuv buorebut dahkat dán vahkko. Dálla velahav sengan, lav oaddamin. Galggiv dåssju javllat ahte mån lav oanedam vuobdajt. Munje lidjin nav duolvas vuobdda iektu ja iv vissjam basádit åvddål lidjiv biesskedam, ja de vierttiv javllat ahte mån iv lim basádum ietjamav gålmmåbiejven ja lidjiv hárjjidallam dan gaska. Så Ieddne vierttij biesskedit. Dálla l riek vuogas, oana vuobda li nav skönt!

08 september 2012

Tjugu

Mån iv la álu lijkkum tjuguv, valla dalla sån la væráld buoremus bena. Okei, ij álu de valla ienemusat. Sån la jus riekta javlla, søt aj!

Avta biejve gå mån tjuodtjov gæhtjamin ålgus gievkanvinddegis, Tjugu goarjjoj ráddnágoade gáhttu goaran, rásen. Hehe dat lij suohtas vuojnno, hæhttujiv gåjt tjajmástit.

03 september 2012

Mánnodak

Buorre iehket váj idja marju! Ruvva l máj gasska idja, ja mån iv la ájn oaddám. Galgav oadet Málmmaváren iján, ja gå la aktu de gerga usjudallat ålov, ja diedden gehtjav tv:av, house. Jaja algáv biel lågen idet, så iv dárbaha nav árrat smaredit.

Uddni lav gåjt adnám guossijt dánna, muv vuostasj guosse! Wow liksom. Vuostak muv klássarádna Judit ja Ellenor, ja mangebun Karin bådij. Hávsske! Ja dálla iehkedappon lidjiv bårråmin iehkedisbiebmov Astrida lunna. Dan diehti ahte álo li rádna dánna la aj suohtas årrot dáppe. Valla ietjam goahte vehka la gåjt álo buoremus, vajku mav.

Gåvå udnátjis:

02 september 2012

21:45

Hej! Biejvve l dal ruvva vassám, ja áhkko ja áddja libá vijmak ållim diek Bårrjåsij. Sjattajma guhkev bydjan, oasestijma ienemusájt biebmov valla aj unnán ietja dárbulasj dingajt årudáhkaj. Lijma bårråmin thai resturángan, vájku áhkko ja áddja äbá riek sihtam dåhku. Dá vuoras ulmutja libá máj nav ahte sihtaba berunijt ja básedum biergov, hehe. Áhkko lij gåjt riek skeptisk dasi! Valla båråjga gåjt såj dav thai biebmov. Suohtas gullat sunnu ságav biebmo birra.


Dálla galgav filmaj gehtjatjit ja de nav oaddát. Idet álgga ådå garra váhko tjuojggamjoarkkaskåvlån, adnep gähtjalimejt/gilposijt ålles váhkojt.
Buorre idja!

Sådnåbiejvve

Uddni iv la ålojt dahkám, bårråm idedisbiebmojt ja internehttan lähkám. Munje ij la ga hárjjidállam. Valla dálla lip ruvva vuodjemin Jiellevárráj. Galggap áhkov ja ádjáv viedtjat, såj liba boahtemin mija guossáj. Hávsske! Galggap sämmi bále mannat muv årrudahkaj fiksit unnán, ahte sjaddá ienep degu sijdda. Valla boahtte váhkko de galggap ållo gärggat dajna, ahte ep dárbaha ålles tjavtja dajna gillot...

Galgav álgget tjállet ienebu dánna, gåjt akti váhkkuj. Muv diehtij, dåbddåv ahte muv sámegiella ij la nav buorre ja jus tjálla de máj åvddána. Buorre l aj ahte sámegiella skåvlån álggá vas.


Suohtas gåvvå Sapmi Award 2012:as! Vaajmoe lávllomjuohko.

Stoorstålka

Guossijdit STOORSTÅLKA.COM sijddabielev! Muv mielas Stoorstålkan le riek cool ja buorre väddsaga. Munje l iesj jeansávve ja snjisskom sijás! Gå dal de galgav aj oasstet sijá ådå gábmagijt ja duov dáv.
STOORSTÅLKA IS COOL! 

Tjaktja vas

Buoris vas gájka! Guhke dan rájes gå mangemus tjálliv. Giesse l lähkám ja dálla juo vassám, ja ådå skåvllåjáhke la vas alggám. Lip juo ragátmánon dálla!

Muv giesse le lähkám riek hávsske ja suothas. Lav ienemusat vuonan årrum, Áhko ja Ádjá lunna. Lav lähkám vuona oarjjelin, guossidam muv rádnav Isabell. Dat lij suohtas, ållu aktu suv lunna! Lav aj háppidam guok hárjjidallámlägerij mánádit, le lähkám riek buorre, lav máhttám tjoaggrt ållo hárjjidallámtijmajt. Ietjan de? Ållo le dáhpáduvvam ja mån lav soabdtsom giesseloaben.

Skåvlå álgij åvdep mánnodagá ja dat lij aj 27 b.bårggemánon, dat biejvve gå unnaoabbá maja riegádij. Dán jage sån dievdij 10 jage!!! Mån lav oadttjom årudagáv Málmmaváren, iv la riek jåhttåm dåk ájn danen gå ep la ájn oasstám möbelijt. Dalátjij lav madrássan oadám :)

Adnit buorre sådnåbiejvev!

Ps. Gåvå: Måj Majajn spelájma yatsy ja sån oattjoj yatsy(lij suv riegádumbiejvve)!!!
Johanna mannamin suv vuostasj skåvllåbäjvváj.